Shri Saraswati Mantra Lyrics

Vasant Panchami Saraswati Puja Vrat Puja Vidhi 2016 date time - Festival, Tyohar, Utsav, Parv or Mahotsav

 

Shri Saraswati Mantra Lyrics

=========================

1. Saraswati Ekakshar Mantra

Aim॥

2. Saraswati Dvyakshar Mantra

Aim Lrim॥

3. Saraswati Tryakshar Mantra

Aim Rum Svom॥

4. Saraswati Dashakshar Mantra

Vad Vad Vagvadini Svaha॥

5. Saraswati Mantra

Om Aim Namah॥

6. Saraswati Mantra

Om Aim Kleem Sauh॥

7. Mahasaraswati Mantra

Om Aim Mahasarasvatyai Namah॥

8. Saraswati Mantra

Om Aim Hreem Shreem Vagdevyai sarasvatyai Namah॥

9. Saraswati Mantra

Om Arham Mukha Kamala Vasini Papatma Kshayamkari
Vad Vad Vagvadini Saraswati Aim Hreem Namah Svaha॥

10. Shri Saraswati Puranokta Mantra

Ya Devi Sarvabhuteshu Vidyarupena Samsthita।
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah॥

11. Saraswati Gayatri Mantra

Om Aim Vagdevyai Vidmahe Kamarajaya Dhimahi।
Tanno Devi Prachodayat॥

=========================

Comments

Related Articles

Translate »